Giới thiệu

Tuyên bố sứ mệnh của thị trấn Dagsboro


Để cung cấp cho sự tăng trưởng có trật tự và phát triển của thị trấn; thúc đẩy sức khỏe, an toàn, thịnh vượng và đất đai chung mở, tài nguyên nước và các cơ sở giải trí; bảo đảm bảo tồn các giá trị tài sản và tài nguyên thiên nhiên; đủ điều kiện cho các tiện ích công cộng và cơ sở hạ tầng; để đảm bảo các nhu cầu và cơ sở giáo dục phù hợp cho nhân viên thị trấn.